Wij houden van duidelijkheid, voor u en voor ons.

Onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Tanden Bleek Salon: Tanden Bleek Salon gevestigd aan de Dorpsstraat 115S te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69703906.
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, met wie Tanden Bleek Salon een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te

sluiten.

 1. Partijen: de Tanden Bleek Salon en de klant gezamenlijk.
 2. Overeenkomst: iedere tussen Tanden Bleek Salon en de klant tot stand gekomenovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of delevering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
 3. Online afspraak: Een afspraak die door klant rechtstreeks is gemaakt middels deonline agenda op de website van Tanden Bleek Salon (www.tandenbleeksalon.nl) .
 4. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door Tanden Bleek Salon teverrichten tandbleekbehandeling.
 5. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door Tanden Bleek Salon aande klant te leveren zaken, bijvoorbeeld tandpasta’s, mondspoeling en anderetandverzorgingsproducten.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail,per whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tanden Bleek Salon en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 1. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Tanden Bleek Salon is vrijblijvend; Tanden Bleek Salon kan haar aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de klant, nog herroepen.
 2. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3, tot stand op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de behandeling op een bepaalde dag en tijd c.q. de levering van producten.
 3. In geval van een online afspraak, komt er een overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Tanden Bleek Salon door de klant is aanvaard en de klant de online afspraak heeft bevestigd op de website www.tandenbleeksalon.nl. De totstandkoming van een online afspraak wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Tanden Bleek Salon aan de klant

bevestigd.
4. Indien de klant de online afspraak (mede) namens een andere natuurlijke persoon

sluit, verklaart hij/zij door het maken van de online afspraak daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die online afspraak voortvloeien.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. Behandelingen worden uitgevoerd op locatie van Tanden Bleek Salon aan de Dorpsstraat 115S te Zoetermeer.
 2. Tanden Bleek Salon zal de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Dit zal gebeuren middels een protocol/ vragenformulier. Daarnaast zal de klant Tanden Bleek Salon voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. Tanden Bleek Salon is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Voor zover zulks voor de klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal Tanden Bleek Salon de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat.
 1. Tanden Bleek Salon zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Bij tanden bleken is evenwel uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; Tanden Bleek Salon kan er niet voor instaan dat de klant exact die bleekresultaten behaalt die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
 2. Tanden Bleek Salon zal bij de uitvoering van de behandeling gebruikmaken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Tanden Bleek Salon staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

ARTIKEL 5. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT

page2image47287680

1. De klant kan de overeenkomst tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling zonder extra kosten annuleren of verplaatsen naar een andere datum en/of tijd. De klant maakt geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen

prijs. Indien door de klant een verzoek tot annuleren of verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, komt de behandeling te vervallen en blijft de klant 50% verschuldigd over de volledige overeengekomen prijs van de geboekte behandeling. Van het bepaalde in de vorige zin kan Tanden Bleek Salon in het voordeel van de klant afwijken indien de klant naar oordeel van Tanden Bleek Salon door overmacht werd gehinderd om tijdig op de afspraak te verschijnen.

 1. Indien de behandeling plaatsvindt binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de behandeling zonder extra kosten verplaatsen indien het verzoek daartoe, op de dag dat de behandeling zou plaatsvinden, vóór openingstijd van de betreffende locatie, per e-mail door de klant wordt ingediend.
 2. Indien partijen bij het verzoek van de klant tot verplaatsing van de behandeling, geen

nieuwe datum en/of tijd voor de behandeling zijn overeengekomen, behoudt de klant zijn recht op de behandeling op een andere datum en/of tijd, doch maakt hij ook dan geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.

4. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig door de klant is ingediend, rust bij de klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de klant door Tanden Bleek Salon, geldt als moment dat het verzoek van de klant is ingediend.

ARTIKEL 6. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR TANDEN BLEEK SALON

Tanden Bleek Salon behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal Tanden Bleek Salon de klant een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de behandeling aanbieden. De klant is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op een door Tanden Bleek Salon voorgestelde alternatieve datum en/of tijd af te wijzen. In geval van annulering door Tanden Bleek Salon of afwijzing door de klant als hier bedoeld, maakt de klant geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

1. De klant dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of Tanden Bleek Salon de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment

zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan Tanden Bleek Salon. Bij gebreke waarvan geacht wordt dat de klant tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard.

 1. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Tanden Bleek Salon, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.
 2. Uitsluitend in geval van een aan Tanden Bleek Salon toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Tanden Bleek Salon gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Tanden Bleek Salon kunnen worden toegerekend.

page4image47198016

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

page4image47197824

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Voor zover de voor de gewenste behandeling of de producten geldende prijs voorafgaand niet voor de klant kenbaar is, zal Tanden Bleek Salon de klant op verzoek van de klant informeren over de toepasselijke prijs. De ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk door Tanden Bleek Salon voor de behandeling of de producten gehanteerde prijs is van toepassing. Tanden Bleek Salon

is dan ook steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat

prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient bij een consumentenkoop,alsook bij een overeenkomst met betrekking tot een behandeling geboekt met online afspraak, betaling op locatie van Tanden Bleek Salon contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden vóór uitvoering van de behandeling c.q. bij de levering van de producten.
 2. Tanden Bleek Salon is niet eerder gehouden uitvoering aan een behandeling te geven dan nadat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Tanden Bleek Salon is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij/ zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Tanden Bleek Salon kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Tanden Bleek Salon in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 1. Mocht Tanden Bleek Salon jegens de klant aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Tanden Bleek Salon te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Tanden Bleek Salon daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Tanden Bleek Salon ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Tanden Bleek Salon is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan de Tanden Bleek Salon, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Tanden Bleek Salon betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor Tanden Bleek Salon, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat rechtswijze zal worden bepaald.
 3. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

page5image47296320

6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Tanden Bleek Salon.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

 1. Tanden Bleek Salon is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.